Svensk - Engelsk - Latinsk ordlista från Hylander:58

Svenska
Engelska
Latin
- än - than quam
3-, 5-,7-taliga blad 3,5,7-nate 3,5,7-nata
3-taliga 3-nate 3-nata,ternata
5-taliga 5-nate 5-nata,quinate
äggrund ovate ovatus
alla en och samma
ad unom omnes
allmänt känd well-known notus
allmänt utseende
habitus
alltid always semper
än – än now – now ? nunc – nunc
ända från from there usque ab
ända till until usque ad
angiocarp clasping the fruit
ännu still etiam
ännu icke not yet non – dum
anslutande sig till connected conjungens
arbete
opus
årsstam sterile shoot, primocane turio
art species species
askgrå cinereous cineraceus
askgrå
cinereus
askgråfiltig cinereous felting
auktor author
avkomling
progenies
avlång oblong oblongus
avstånd mellan två blad
internodium
avstånden mellan blandfästena ända till x cm långa
internodia uoque ad x cm longa
avsatt mucronate (having an abruptly projecting point) eller cuspidate
avvikande aberrant aberraticus
avvikelse aberration aberatis
bågböjd, högbågig high-arching arcuatus
bär berry acinus
bäst best optime
beklädnad clothing indumetum
besatt med
obsitus
beskrivning description descriptio
beträffaden mellanliggande arter, som förbinder x med andra,
de speciebur intermedis, x alis Rubis conjungentibus, con
beväpnad armed armatus
beväpning armature armatura
blad leaf folium
bladig folated foliatus
bladkanter rör vid varandra
sese-tangentia
bladlös leafless aphyllus
bladlös leafless efoliatus
bladlös leafless efoliosus
bladskaft (det enskilda småbladets) leaflet-stalk (petiolulus; petiolule) petiolulus
bladskaft (gemensamt) leaf-stalk (petiolus) petiolus
bladveck laf axil axilla
blågrå glaucous glaucus
blågrått rödaktig bluish-gray-reddish caesio-rubescens
blågredelin bluish purple cyano-purpurescens
bland föräldrar
inter parentes
blek pallid dilutus
blek pallid pallidus
blomgren ramification ramus florifer
blommar slutet av juni eller början av juli
floret exeunte junio et inequinte julio
blomhölje calix
blomma flower flos
blomningen anthesis anthesin
blomskaft pedicel pedicellus
blomställning inflorescensce inflorescentia
blomställnings stam rachis curvatus
böjd curved setae
borst bristles
brakteer bracts
bred broad latus
brun brown fulvus
bucklig bullate
buske bramble frutex
busksnår shrubs fruticetum
där varest where ubi
därför for that reason ergo
därifrån from there deinde
de flest stödbladen är trekluet lineärt lancettlika
bracteae plurimae trifidae lineari-lanceolate
de flesta most of them plerique
de flesta most of them plurimi
de flesta most of them plurimi
delvis partially partim
denna Rubus synes vara en hybrid mellan R. x och R. y
hic Rubus inter R. x (ock) et R. y hybrida esse videtur
det blev mig icke förunnat att examinera denna Rubus levande
hunc Rubum vivum exminare mihi non liquit
djupblå deep-blue caerulens
dock, ju yet nempe
dubbelt twice dupliter
dubbelt twice duplo
efterblomningen afteranthesis post anthesin
efter hand kal
glabresens
en och annan
unus et alter
enbladig one-leafed simplex
endast only solum
enligt någons uppfattning according to sensu
enligt min mening
mea sententia
enligt min upfattning
me judice
efter hand kal losing hairs by and by
erinrar om R. x vad taggarna beträffar
revocat, t.ex. culeis R. x revocat
exemplar vilka jag förr trodde höra samman med denna planta,

falsk pseudo- pseudo
fårad furrowed sulcatus
färg colour color
fåtalig few paucus
felaktigt wrongly vitiose
felslående aborted abortivus
filtbeklädnad felt tomentum
filtluden felted tomentosus
fin fine tenuis
fingerlikt 5-tal turionblad digitate-5-nate digitato-5-nata
fingerlikt placerade 5-taliga blad
folia digitato-5-nata
fint sågtandad fine-serrate serrulatus
flerkrökt flexuous flexuosus
flerstädes
multis locis
flikad lobate flikad
flodstand riverside flodstrand
foder
calyx
foderflikar calyx-lobes sepala
föga little
följande former syns förekomma
tales formae videntur
för övrigt ungefär som hos x
cetera fere ut in x
för sent too late sero
föräldrar parents parentes
föränderlig variable variabilis
förbisedd overlooked neglectus
förekommer i
occurrit in ...
författare
autor
förlängd elongated elongatus
formen liknar R. plicatus
formae R. plicato similes
formen synes förekomma talrikt
forma frequenter occurrere videtur
försedd med bihang with appendix appendiculatus
försedd med hår hairy ciliatus
försedd med spets tipped cuspidatus
förväxlad confused commutatus
förvildad run wild efferatus
fotlik placering (nedre småbladens skaft fäst på de mellersts pedate-5-nate pedato-5-nata
fotlikt placerade 5-taliga blad
folia pedato-5-nata
från (halv-) skuggig lokal
ex (semi-) umbroso
från x torde denna from kanppt (väl) kunna skiljas
a x haec forma aegre bene distriminatus
frö seed, fruit stone semen
frukt fruit fructus
fruktämne, småfrukter carpels germina
fruktanlag fructification fructificatio
fruktbar fertile fertilis
fruktbarhet fertility fertilitas
fruktfäste receptacle carpophorum
fruktfäste receptacle gynophorum
fruktfäste receptacle receptaculum
fruktfäste receptacle torus
fullvuxen adult
ganska många typexemplar, särskilt i herbarier är tvivelaktiga
plurime specimina, praecipie in herbariis du
giltigt, lagligt legally legitimeglandler glands glandulae
glandulös glandulous
glänsande shining nitidus
glatt glabrous
gömfruktig calyx-lobes embracing fruit angiocarpus
grå grey canus
gråaktig greyish canescens
gråfiltad grey-filtered cano-tomentosus
grågrön grey-green cano-viridis
grenig ramose ramosus
grön green viridis
grönaktig virescent, greenish viresens
gulaktig yellowish-white luteolus
guldgulaktig yellowish aureolus
gulnande, gulaktig yellowish flavescens
gyttrad agglomerated gomeratus
häfte fascicle fasciculus
halvklotformig haemispherical hemisphericus
halvmogen halfripe semimaturus
hänför jag nu till R. x dess varieteter

hår hairs pili
hårig hairy pilosus
hårighet hairiness pubesence
härstammande frpn descendant descendens
härstammande frpn descendant prognatus
hel, icke inskuren integrate integer
hjärtlik cordate cordatus
hogyttrad conglomerate conglomeratus
höst autumn autumnus
hybrid hybrid hybrida
hybridavkomling hybrid offspring progenies hybridae
i alla avseenden in all respects omnibus partibus
i alla avseenden in every respect omnio
i alla avseenden
undique
i allmänhet generally generaliter
i början at first primo
i den utslagna blomman
in flore aperto
i det stora hela at large in totum
i det stora hela (över huvud taget)
in summa (in totum)
i hög grad eminently valde
i riktning mo towards versus
i samma skrift ibidem ibidem
i synnerhet especially praecipue
icke blott, utan även
non solum ... sed etiam
icke heller nor nec
idag today hodie
imiterande imitatin imitabilis
ingalunda not at all haud
ingen none nullus
inskuren incised base incisus
inskuren bas incised base emarginatus
intermediär intermediate intermedius
intermediär mellan
intermedius inter-
internod distance between two leaves
iögonfallande conspicuous cospicuus
jämnhöga med reach the level of aequantia
kal
glaber
kalare och mindre taggig än R. x
glabrior et minus aculeatus quan R. x
kamlik
pectinatus
kan i herbariet ofta inte urskiljas
in exiccatis saepe non distingui potest
kan jämföras med x
cum x comparari potest
känd från en enda plats
ex uno solum loco cognitus
kantig angled angulatus
kilformig cuneate cuneatus
klase raceme racemus
klaselik racemose racemosus
klättrande climbin scandens
klotrund globulus globosus
knappt scarcely aegre
knappast urskiljbara
a formis x aegre distincta
knappt scarcely vix
konisk conical conieus
konkav concave concavis
konvex convex convexus
kort short brevis
kort short breviter
kraftig vigorous validus
kronblad petals petala
krypande trailing serpens
kudde pillow pulvinus
lågböjd low-arching arcuato-procumbens
laglig legitimate legitimus
längre longer longius
långsamt slowly tarde
lansettlik lanceolate lanceolatus
lieformad scyth-formed falcatus
liggande utsträckt prostrate prostratus
lika equal aequalis
lika equally aequaliter
lika brett som långt
aeque latum ac longum
likhet mellan denna var. och R. x har ifrågasatts.
similitudo inter kasse var. et. R. x dubitatus
liklång
aequilonga
lindrigt slightly leviter
linjär linear lineares
liten small parvus
ljusgrå white-gray albo-canescens
många many
mångblommig multiflorous multiflorus
mången gång many a time non – numquam
med glandler
gladulosus
med håriga småfrukter hairy carpels eriocarpus
med visshet positively certo
medelmåttlig meiocre mediocriter
medelstor medium-sized mediocris
mellersta småbladen lateral leaflets foliola intermedialis
mellersta småbladen
foliola lateralia
mer more magis
mer än mort than magis-quam
mer eller mindre more or less plus – minus
mestadels mostly plerumque
mindre less than minor
mindre smaller minus
missblidad monstrous monstruosus
missfoster
monstrum
mitten middle medium
mjukt softly molliter
mogen mature maturus
monströs monstrous
mörk obscure
mörkbrun darkbrown obscurus
mörkbrun
fuscus
mot hösten towards autumn autumno
mot spetsen
apicem versus
mycket ... än hos
multo ... quam in
mycket mer much more multo magis
något litet a little
namn name
någon, många
nonullus
nålfin
acicularis
namn
nomen
nära belägen near prope
närbestläktad med related to proximu
närmast most nearly proxime
närstående
affinis
nästan almost circular fere
nästan cirkelrund almost circular suborbiculatus
nästan glatt almost glabrous glabriusculus
nästan oskaftad
subsessilia
nästan som hos
fere ut in
nästan trind almost rounded teretiusculus
nästan upprätt almost erect suberectus
nästan utan glandler almost without glands subeglandulosus
nedre inferior inferior
nedre småbladen basal leaflets foliola ingima
nedtill in the lower part inferne
nedtill in the lower part infima parte
nedsänkt nervatur impressed veins
nedvikt relfexed reflexus
nedåtböjd deflexed
nerver veins
nu now nunc
obeväpnad unarmed inermis
och R. y så att hybridursprung knappast kan betvivlas

ofta frequently frequenter
ofta often saepe
ofulländad imperfect imperfectus
ojämt unequally
okänd unknown ignotus
olik different from diversus
olik different from inaequalis
olik, ojämt
inaequaliter
olikformig not uniform unaequalis
olikt dubbelt sågtandand (om bladserraturen)
inaequaliter duplicato-serrato-dentata
olikt differently
om sommaren in summer aestate
omslutande embracing amplectens
omvänt äggrund obovate obovatus
osäker, tvivelaktig dubious dubius
oskaftade sessile sessila
östersjö- baltic balticus
östlig eastern orientalis
ovantill (om blad) above, on the upper side supra
överallt a little ubique
överdragen med vax glaucous inceratus
överlappande blad
sese-tegentia
översikt synopsis conspectus
överskutande pistillerna higher than (exceeding) the styles
övervintrande hibernating hiemans
övre upper superior
på båda sidor on both sides utrimque
på en och samma gren
in uno eodemque ramo
på mitten in the middle medio
på så sätt thus, so
påfallande tydlig distinct insignis
parbladig pinnate pinnatus
pistiller styles styli
plötsligt suddenly repente
plötsligt
subito
pollen pollen pollen
prioritet priority prior
prunös (violett anlupen) pruinose pruinosus
pyraidlik pyramidal pyramidalis
raggigt hårig coarsely haired
rak straight rectus
rännformig furrowed canaliculatus
riktligt right vere
rödbrun reddish-brown rufus
rodnande turning red erubescens
rombisk rhombic rhomboideus
rosenröd rose roseus
rotslående rooting radicans
Rubus x anföres beskrivning i ...
Rubus x enumeratus sine descriptine in
rundat orbicular orbiculatus
så länge so long tam-diu
så småningom by and by paulatim
så, på så sätt
taliter
sågtandad serrate serratus
säkerligen certainly certe
sällan seldom raro
samhörig med associted, related associus
sammansatt composed compositus
sannolikt probably verisimile
se följande formedr under ...
vide tales formas sule
sent blommande late flowering tardiflorus
skaftad stalked stipuitatus
skaftad stalked
skaftad (gemensamma skaftet)
petiolatus
skaftad (småbladens enskilda skaft)
petiolulatus
skarp sharp acutus
skarpkantig sharp-angled acutangulus
skiljer sig från x
differt a x
skiljer sig mycker mer från x än från y
a x multo magis differt quam a y
skrynklig creased rugosus
skugga shade-form umbra
skuggform shade-form forma umbrosa
släkte genus genus
slappt slackley laxe
slemmig slimy pituitosus
slutligen finally ad postremum
slutligen finally denique
slutligen finally posttremo
småbladen leaflets foliola
småbladig small-leaved foliolulatus
småfrukter carpels carpella
smak flavour sapor
smaklös without flavour (taste) fatuus
smalbladig narrow-leaved angustifolius
småluden pubescent pubescens
småtaggar smallgised prickles aculeoli
snår brush dumetum
snarare rather potius
snart soon mox
solform sun-form forma aprica
solig sunny apricus
sommar summer aestas
söt sweet dulcis
sparsamt sparesly parce
sparsamt sparse sparsim
sparsamt
sparsus
spets apex apex
spetsig acute acuminatus
spetsigt, skarpt
acute
spetsigt, skarpt
argute
spetsig (utdragen – mer än acute) (long) acuminate
stam cane caulis
ståndare stamens, filaments stamina
ståndarknappar anthers antherae
ståndarna når över pistillerna
superantia
ståndarsträngar filaments filamenta
stenfrukter drupeols drupeolae
steril sterile sterilis
stipler stipules stipulae
stjärnhårig with stellate hairs stellatus
stödblad
bracteae
stor tall magnus
storblommig large-flowered grandiflorus
sträv scabrous scaber
strävluden strongly haired hirsutus
strimmig striated striatus
stundom sometimes aliquando
stundom often distincte
sur acid acidus
svag reeble debilis
svag weak
svart black ater
svartbrun black-brown atrofuscus
svartbrun
niger
svartröd black-red atrorubens
sylformig subulate subulatus
synes vara
esse videtur
synes vara en knappt (väl) avgränsad form
forma aegre (bene) distinguenda videtur
synnerligen excedingly admodum
syrlig acidolous acidaceus
täckande covering tegentia
taggar prickles aculei
taggig prickly aculeatus
talrik numerous frequens
talrik numerous numerosus
tämligen fairly sat
tandad dentated dentatus
tandad
dentatus
tätt closely dense
tätt hårklädd with felt
tät hårbeklädnad
vestitus
tät hårbeklädnad
viloso-hirsutus
tillbakaböjd reflexed
tillbakalutad reclined reclinatus
tilltryckt compressed appressus
tre gånger three times tripliter
tre gånger
triplo
treflikig three-lobed trilobus
trind cylindrical teres
trind rounded
trind terete
trist gloomy tristis
trubbig obtuse obtusus
trubbkantig obtuse-angled obtusangulus
tunn thin
tvåårig biennial biennis
tvåblommig two-flowered biflores
tvåfärgad two-coloured discolorus
tvärt abrupt abrupte
tvetydig ambiguous ambiferius
tvetydig
ambiguus
tydligt distinctly distincte
typexemplar type specimen specimen
uddbladet terminal leaflet foliola terminale
uddbladet 3 (2) gånger så långt som sitt egna skaft
foliolum terminale petiolulo proprio triplo (duplo) longius
uddbladet 3 (2) gånger så långt som sitt egna skaft
sua parte petioli triplo (duplo) longius
undantagandes except excepto
under arbete
in manibus
under blomningen when flowering in flore
under frukttillståndet when fruiting in fructu
under mitten av blomningen
in media anthesi
under stundom sometimes, now and then
underart subspecies subspecies
undersläkte subgenus subgenus
understundom
interdum
undertill (om blad) beneath subtus
ungdomlig juvernile juvenilis
uppåtriktad ascendant ascendens
uppenbarligen apparently manifeste
upplaga edition editio
upprätt erect erectus
upprätt erect
upptill in the upper part superne
ursprung origin origo
utan
procul
utan glandler without glands eglandulis
utan glandler eller här och där glandelbärande
eglandulis vel sparsim landuliferi
utan tvivel without doubt procul dubio
utrustad med equipped with instructus
utseende habit of growth
utspärrad divarieated divaricatus
utstående paten patulus
utstående patent
utvald selected selectus
utvecklad developed adultus
utvecklad
evolutus
utvidgad
dilatatus
utvidgad vid basen dilated at the base
vad beträffar specificerade karaktärer är växten konstant
quoad characteres specificos planta constan
vågig undulated undulatus
väl avgränsad från alla övriga björnbär
ab omnibus alis Rubis bene dstinctus
väl, bra well-developed bene
välluktande fragant suaveolens
välsmakande tasty sapidus
välutvecklad well-developed bene evolutus
vanligen usually vulgo
vanligen lägre och mindre kraftig än R. x
vulgo humilior et minus robustus quam R. x
varietet variety varietas
vårta, knöl tubercle tuberculum
vårtig verrucose verrucosus
västlig western occidentalis
växande i skugg growing in shade umbrosus
veckat plicated plicatus
verkligen really vero
vid basen at the base basi
vid basen
basis
vidrörande touching tangentia
vippa panicle pnicula
vippgren peduncle pedunculus
vippgren
ramulus
vit white albus
vitaktig albescent albidus
vitkantad with white margins albo-marginatus
vitnande albescent albescens
vriden, sned distorted pravus
x dubitari possit växten iakttages ej sällan i sällskap med R. x
planta haud raro R. x et R. y associa reperit
ymnig abundant copiosus
delfrukt drupelets